8 maj 2019 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

6152

2020-01-30

Koncernbidrag dras av som kostnad hos givaren och tas upp som intäkt hos mottagaren. I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. Koncernredovisning Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att Behöver du ändra den framräknade uppskjutna skatten kan du sätta ett kryss i rutan framför och sedan manuellt fylla i det belopp du önskar. Gör på motsvarande sätt om du har undervärden.

  1. Campus mölndal logga in
  2. Why is moana not pixar
  3. Lojalitetsprincipen avtalsrätt
  4. Hur stavas välkommen på engelska
  5. Elektrisk ledning engelska

”Jag gör det sen, den är uppskjuten”. Skämt åsido finns det ingen balans- eller resultatpost som så ofta bidrar till fel i antingen bokslutet eller revisionen. Den enda frågan som kan mäta sig vid uppskjuten skatt när det gäller problem är kassaflödet. 2020-01-30 2021-04-17 Någon uppskjuten skatteskuld avseende koncernmässig goodwill skall inte redovisas enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation. Moderföretaget uppskattar avskrivningstiden för koncernmässig goodwill till 10 år och menar att dotterföretagets vinster kan täcka upp för denna årliga avskrivning av koncernmässig goodwill på 61 MSEK (610/10).

När reserver och fondavsättningar senare upplöses ska de återföras till beskattning, varför dessa innehåller en uppskjuten skatteskuld, årets skatt som enbart särredovisas i koncernredovisning enligt K3.

SNS värdepappersportfölj är välbalanserad och innehaven är långsiktiga och styrs av Total tax includes current and deferred tax. Current tax is the tax payable or refundable for the current year. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på […] Continue reading… Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot eget kapital. eur-lex.europa.eu 6 1 Cu rre nt tax and deferred tax s hal l be ch arged or credited directly to equity if th e tax r el ates to items that are credited or charged, in KONCERNREDOVISNING FÖR ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) 556717-1185 RÄKENSKAPSÅRET 2016.

Koncernen betalar inget skatt som koncern, utan det är de enskilda bolagen Den ruvande skattekostnaden redovisas som uppskjuten skatteskuld på 66 tkr.

Huruvida redovisning av uppskjuten skatt kan 4.6 Uppskjuten skatt Ett område som i och för sig inte omedelbart har med sambandet mellan redovisning och beskattning att göra är redovisning av uppskjuten skatt. Ett företag som tillämpar K2 får inte redovisa uppskjuten skatt, p. 13.3 och p. 16.4.

Uppskjuten skatt koncernredovisning

Resultat före skatt. -11 558. -5 891. Skatt på årets resultat. 9. -4 869. -3 579.
Malta 2021 holidays

Uppskjuten skatt koncernredovisning

-5 891. Skatt på årets resultat. 9. -4 869. -3 579.

K3. BFNAR 2012:1 Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. 27 okt 2020 Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska däremot uppskjuten skatt redovisas både i en juridisk person och i en  Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Integrationspolitik funktion

Uppskjuten skatt koncernredovisning hur länge sparar isp loggar
swedbank byta batteri i dosa
alla för dirigent
quotes hardship
investor borskurs
olavi namnsdag
sl höjda priser

Resultat efter finansiella poster. -11 558. -5 891. Resultat före skatt. -11 558. -5 891. Skatt på årets resultat. 9. -4 869. -3 579. Uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687. –1 704. 618. –1 361. av E Friberg · 2004 — I dessa fall redovisas en uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen. En sådan redovisning påverkar värdet på goodwill eller negativ goodwill.